Ciele AMAVETu                       

Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít rozvíjajúcich tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky:

·         vytváraním podmienok na klubovú činnosť pre deti a mládež s orientáciou na vedu, techniku a ekológiu

·         organizovaním prázdninových pobytov pre deti a mládež s orientáciou na účelné a tvorivé využívanie voľného času a vzdelávanie

·         poriadaním domácich i zahraničných exkurzií a sústredení, poznávacích podujatí a medzinárodných výmien detí a mládeže

·         vydávaním periodickej a neperiodickej literatúry, softvéru na popularizáciu vedy a techniky, metodík a námetov prác

·         prípravou a realizáciou seminárov a výstav s orientáciou na vedu, techniku a ekológiu pre deti a mládež

Festival vedy a techniky 

Festival vedy a techniky je národnou súťažou mládeže vo vedecko-výskumných a technických projektoch do 20 rokov, ktorý sa koná každoročne v mesiaci november na akademickej pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako sprievodné podujatie počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Trvá tri dni, počas ktorých mládež prezentuje svoje projekty odbornej komisii, rovesníkom, akademickej obci, ale aj širokej laickej verejnosti s možnosťou zisku vecných cien, prípadne účasti na prestížnych medzinárodných podujatiach a vedeckých výstavách.

Junior Internet 

Súťažná konferencia Junior Internet sa venuje začínajúcim webovým programátorom, grafikom a tvorcom textov na Internete. Na podujatí sa stretávajú začiatočníci s odborníkmi v úlohách porotcov a prednášajúcich, ktorým prezentujú svoje vízie a plány. V marci prebiehajú národné konferencie vo všetkých krajinách V4, pričom najlepší sa stretávajú na medzinárodnom sympóziu.

Vedecké kempy pre deti v Chorvátsku 

Kemp zvedavých vedcov je určený pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o prírodu, chémiu, biológiu a fyziku. Počas kempu sa deti hravou formou vzdelávajú v týchto vedeckých disciplínach.

Expo Sciences International

AMAVET sa zúčastňuje celosvetových súťaží mladých vedcov. V roku 2011 bol organizátorom celosvetovej súťaže mladých vedcov na Slovensku. Takmer tisíc ľudí z krajín od Filipín až po Čile navštívili zaujímavé vedecké miesta na Slovensku, ukázalo svoje zvyky a tradície na kultúrnom večeri a hlavne prezentovalo svoju vedeckú činnosť v Inchebe. ESI sa organizuje každý druhý rok, pokiaľ možno na inom kontinente. Bratislava tak prevzala štafetu po Mexiku, Kanade, Juhoafrickej republike, či Saudskej Arábii.

Klubová činnosť 

Okrem sekretariátu, ktorý sa sústreďuje na organizovanie ciest za vedou, celonárodných súťaží a mládežníckych kempov sú v AMAVETe aj kluby, rozmiestnené po Slovensku. Takmer 3 000 mladých ľudí sa venuje robotikemodelárstvubiológii aleboenvironmentalistike.

Externé odkazy 

·         Oficiálna stránka organizácie

·          https://festivalvedy.sk/

·         Konferencia Junior Internet

·         Letné tábory a pobyty

·         Celosvetová súťaž mladých vedcov

 

 zdroj : AMAVET